سامانه منابع انسانی


(دفتر تهران ، فارم ، شرکت آوای الیکا کیش)(دفتر تهران ، واحد 3 برکت، جوجه کشی واحد 3، جوجه کشی البرز، واحد سوپر طیور فومن، واحد توسعه صنایع برکت، واحد شباهنگ، واحد عماران، واحد اجداد برکت، واحد کشاورزی برکت)(دفتر تهران ، فارم )(کارخانه پروفیل )